Durchgang_1.JPG
Durchgang_2.JPG
Eingang.JPG
Eingang_2.JPG

Eingang_mit_Gaesten.JPG
Gastzimmer.JPG
Gastzimmer_2.JPG
Gastzimmer_3.JPG

Gastzimmer_4.JPG
Gastzimmer_Schank.JPG
Haydnstueberl.JPG
Haydnstueberl_2.JPG

Restaurant.JPG
Restaurant_2.JPG
runder_Tisch.JPG
Stueberl.JPG

Stueberl_2.JPG
Stueberl_3.JPG
Stueberl_Detail.JPG
Terrasse.JPG

Terrasse_2.JPG
Terrasse_mit_Glasdach.JPG
Tisch.JPG
Tisch_2.JPG

Tisch_3.JPG
Tisch_4.JPG
Tisch_5.JPG
Tisch_6.JPG

Tisch_7.JPG
Trauben.JPG
Trauben_2.JPG

<zurück
Restaurant Haydnstüberl, Klosterplatz 2, 2410 Hainburg, Tel. +43(0)2165 63 847